Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT)

 

Wat

Het huwelijk wordt ontbonden door de rechtbank op verzoek van beide partijen. De echtgenoten stellen zelf afspraken op over de eigendommen, schulden, onderhoudsgeld, alimentatie, woonst en de kinderen.
Zij kunnen dit helemaal alleen doen (dit is af te raden!), met een scheidingsbemiddelaar uit het algemeen welzijnswerk of een advocaat of notaris die optreedt als scheidingsbemiddelaar.

Voorwaarden

Er is geen leeftijdsbegrenzing.
Er wordt een scheidingsakte opgesteld. De afspraken uit deze akte kunnen nadien enkel nog gewijzigd worden via de rechtbank, en enkel betreffende de kinderen, of wanneer de omstandigheden bij de betalende partij ingrijpend wijzigen buiten diens wil om.
De akte (=de afspraken) moet minstens bepalingen bevatten over de volgende onderwerpen:

 1. De verblijfplaats van elk van beide echtgenoten gedurende de proeftijd.
 2. Het gezag over de persoon van de kinderen en het beheer van hun goederen.
 3. Het recht op persoonlijk contact tussen beide ouders en hun kinderen, zowel tijdens de proeftijd als na de scheiding.
 4. Alimentatie. (= voor de kinderen)
 5. Persoonlijk onderhoudsgeld. (= voor een partner)
 6. Regeling betreffende eigendommen en schulden.
De rechtbank kan bepalingen schrappen of wijzigen die nadelig zijn voor de kinderen, of die onwettig zijn.

 

Begin Procedure

Na het opstellen van een akte (zie hierboven) dient men een door beiden ondertekend verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg.
Bij dit verzoekschrift zitten als bijlagen:

 1. De akte
 2. (eventueel) de boedelbeschrijving, tenzij dit in de akte is geregeld
 3. een uittreksel uit de akten van geboorte en uit de akte van huwelijk van de echtgenoten
 4. een uittreksel uit de akten van geboorte van de kinderen
 5. een bewijs van nationaliteit van elk van de echtgenoten
 6. een attest van woonst
Van het verzoekschrift en de bijlagen worden één origineel en twee afschriften neergelegd. Wanneer de echtgenoten geen kinderen hebben, volstaat één afschrift.
Tijdens de proefperiode (= de periode van de procedure) kan je beslissen apart te gaan wonen en een regeling betreffende de kinderen te treffen. Dit kan je vastleggen in de akte of je kan voorlopige maatregelen vragen aan de vrederechter.

Schuldvraag

Geen (bestaat niet meer)

Naar de rechtbank

Eerste verschijning: kan vanaf 1 maand na de indiening van de akte.
Tweede verschijning: pas 3 tot 4 maanden later. Bij de 2de verschijning kan men zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of een notaris.
Indien je bij aanvang van de procedure kan aantonen dat je reeds 6 maanden feitelijk gescheiden leeft, word je vrijgesteld van de 2de verschijning.

Deze verschijningen zijn louter formaliteit. Er wordt enkel gevraagd om de overeenkomst te ondertekenen ter bevestiging. Geen discussies en geen debatten.

Vanaf 1 september 2014 (of eerder wanneer de koning de wet vroeger laat ingaan) verandert de procedure.
Schriftelijke procedure
Wanneer men bij aanvang van de procedure langer dan 6 maanden gescheiden leeft, kan men een volledig schriftelijke procedure voeren. Men dient dan niet meer voor de rechtbank te verschijnen. De rechtbank kan echter wel zelf beslissen om toch een persoonlijke verschijning te vorderen indien zij dit nodig acht, wanneer het openbaar ministerie dit vraagt of wanneer één der partijen daarom verzoekt.

Wanneer men toch persoonlijk moet verschijnen, kan de rechtbank in uitzonderlijke gevallen wel toestaan dat de partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of notaris.

Niet bevestigen (= niet tekenen) betekent dat de procedure wordt stopgezet. De overeenkomst heeft vanaf dan geen enkele juridische waarde meer.

Duurtijd

De gemiddelde duur bedraagt ongeveer 6 maanden.

Kostprijs

Gerechtskosten, eventuele kosten voor de attesten, kosten van de bemiddelaar. Bij een bemiddelaar uit een CAW wordt dit berekend aan de hand van het inkomen. Bemiddelaar advocaat / notaris volgens het ereloon. Dit kan erg verschillend zijn van advocaat tot advocaat. Informeer je dus zeker vooraf. Doorgaans moet men rekenen op een zes tot tiental samenkomsten bij de bemiddelaar.

Onroerende goederen

De overeenkomst bevat een regeling betreffende het huis (eigendom). Deze beslissing wordt vastgelegd en bij voorkeur ten uitvoer gebracht voor de definitieve uitspraak (notarieel regelen).

Roerende goederen

De verdeling van roerende goederen wordt in onderling overleg opgenomen in de akte. De verdeling gebeurt voor de definitieve uitspraak.

Kinderen

In overleg worden afspraken gemaakt over: verblijfsplaats van de kinderen, omgangsregeling, beheer over de goederen van de kinderen, ouderlijk gezag, alimentatie. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde ouderschapsovereenkomst.

Persoonlijk onderhoudsgeld

In overleg worden afspraken gemaakt over het al dan niet betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld van de ene partner aan de andere. Hier geldt geen beperking van 1/3 van het inkomen.
Opmerking: dit is wel het geval bij de procedure EOO, bovendien geldt in een EOO ook een beperking in tijdsduur (maximaal de duur van het huwelijk). Het is aangewezen een tijdsbeperking eveneens toe te passen bij een EOT.

Belastingen

In de akte kan men een regeling treffen over de aflossing / betaling van de belastingen.
Men blijft gezamenlijk belastbaar tot het eerste jaar waarop men niet meer gehuwd is, dit wil zeggen vanaf het eerste belastingsjaar waarin men op 1 januari effectief uit de echt gescheiden is (ingeschreven in het bevolkingsregister dus).

Erfrecht

Kinderen blijven erfgenaam van beide ouders.
Men voorziet in de akte hoe de erfregeling van de beide partners tegenover elkaar geregeld is tijdens de procedure.

Kinderbijslag

Men voorziet in de akte hoe de regeling betreffende kinderbijslag geregeld wordt.

Beroepsmogelijkheden

Er is geen beroep mogelijk.
Enkel het Openbaar Ministerie kan beroep aantekenen wanneer het meent dat er onwettigheden in de akte staan of wanneer de belangen van de kinderen geschaad worden. Tegen deze beslissing kun je in cassatie gaan wanneer je beiden tekent. Hiervoor moet je een advocaat raadplegen.

Voordelen

De procedure is snel en biedt de mogelijkheid om te scheiden zonder dat er strijd gevoerd moet worden. Ze is ook relatief goedkoop.

Nadelen

Men neigt er soms toe deze procedure te volgen om tijd en geld te sparen, terwijl men niet echt akkoord is met de inhoud. De inhoud kan na de bekrachtiging door de rechtbank echter slechts zeer beperkt gewijzigd worden. Sommige afspraken zijn goed bedoeld, maar slecht omschreven. Een zinnetje als: “x staat mee in voor bijkomende kosten” kan voor beide partijen duidelijk zijn, maar wanneer er vijftien jaar later betwisting is, heel zuur opbreken. Het vastleggen van alimentatie en tal van andere bepalingen worden best met de juiste juridische terminologie omschreven.
Daarom: laat je akte opstellen onder begeleiding van een bemiddelaar, advocaat of notaris en teken niets zo lang je niet echt akkoord bent. Je laat je akte best vóór ondertekening nalezen door een eigen advocaat of juridisch raadsman. Zo vermijd je onvermoede valkuilen.

Bepalingen uit een EOT-overeenkomst hebben het karakter van een ‘dading’. Men kan die achteraf maar uiterst moeilijk laten wijzigen of aanpassen. Dit kan enkel wanneer beide partijen het er over eens zijn, of als de omstandigheden ingrijpend wijzigen buiten de wil om van degene die ze aanvraagt.

 

vzw HOUVAST april 2014 - 121 

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 18-05-2014 Aangepast

2003-2014 - vzw Houvast